Algemene Voorwaarden Charllie bvba /MO’HELLI

Inhoudsopgave:

Artikel 1 -Definities
Artikel 2 -Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 -Toepasselijkheid
Artikel 4 -Het aanbod
Artikel 5 -De overeenkomst
Artikel 6 -Herroepingsrecht
Artikel 7 -Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 -Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 -De prijs
Artikel 10 -Conformiteit en garantie
Artikel 11 -Levering en uitvoering
Artikel 12 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 -Betaling
Artikel 14 -Klachtenregeling
Artikel 15 -Geschillen
Artikel 16 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 -Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst
op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument
kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of dienstenop afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 -Identiteit van de ondernemer

Lenhardt Jill & Dendas Joey (Charllie BVBA / MO’HELLI)
Koningin Astridlaan 25 2500 Lier België
Tel:0487/77.48.35

Artikel 6 -Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mohelli.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 7 -kosten in geval van herroepingsrecht

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Artikel 8 -Uitsluiting herroepingsrecht

Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Charllie bvba
Koningin Astridlaan 25
2500 Lier
info@mohelli.be
Tel:0487/77.48.35
BTW:BE0704.576.821

  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

  

  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.